Privacybeleid

Wie wij zijn?

1.1 "Wij", "ons" of "onze" betekent Cras NV, de eigenaar van deze website. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van het gebruik van deze website.

1.2 Dit privacybeleid is er enkel op gericht om jou informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website.

1.3 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Cras NV (ondernemingsnummer 0882.268.745) met maatschappelijke zetel: Industrielaan 5, B-8790 Waregem. De website wordt gehost door Hosted Power BV (ondernemingsnummer 0632.500.178) met maatschappelijke zetel: Bockstaele 10, B-9520 Sint-Lievens-Houtem. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van dit privacybeleid.

1.4 Jouw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij dit privacybeleid ontwikkeld om je meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik ("verwerking") van de persoonsgegevens die je met ons deelt, alsook om je meer informatie te verschaffen betreffende jouw rechten. Wij verzoeken je dan ook om dit privacybeleid door te nemen.

1.5 Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, dan kun je contact opnemen met onze privacy afdeling:
(a) Via e-mail: gdpr@craswoodshops.be, t.a.v. Privacy Officer
(b) Per post: Cras NV, t.a.v. Privacy Officer, Industrielaan 5, 8790 Waregem, België

1.6 Dit privacybeleid werd laatst geüpdatet op 1 maart 2021.

Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Identificeerbaar" verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

(a) Indien je gebruik maakt van een contactformulier op onze website, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op jouw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Mits de specifieke toestemming tijdens het invullen van het contactformulier, wordt jouw e-mailadres ook opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief (en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.).

(b) Indien je inschrijft voor de nieuwsbrief, zal jouw e-mailadres gebruikt worden om je deze te verzenden. Bijkomend kunnen wij je op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor jou relevant kunnen zijn.

(c) Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel het ondersteunen van de website en om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.

(d) Wij verwerken je persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

2.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(a) Contactgegevens: Indien je gebruikt maakt van de contactformulieren, dan wordt je (afhankelijk van het contactformulier) gevraagd (een deel van de) volgende informatie te verstrekken: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode, hoedanigheid, werfadres & -informatie en persoonsgegevens die je zelf ingeeft in één van de vrije vakken (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door jou verstrekt wordt.

(b) Nieuwsbrief: Indien je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt je gevraagd om jouw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door jou verstrekt wordt.

(c) Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende jouw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van jouw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot jou als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder dit privacybeleid. Deze informatie wordt automatisch verzameld door het gebruik van de website.

2.4 Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

Bijhouden van je persoonsgegevens en verwijdering

3.1 Jouw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor een periode die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

3.2 Indien je je toestemming intrekt of indien je je verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan spreekt het voor zich dat wij jouw persoonsgegevens zullen verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om jouw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

3.3 Wij zijn evenwel gerechtigd om jouw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Je rechten als individu

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van jouw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor jou samen te vatten.

4.2 Stuur ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van je verzoek, hierop te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan jouw verzoek, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

4.3 In het geval dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in dit privacybeleid.

4.4 Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Wij bezorgen dit in de vorm van een computerbestand.

Recht op verbetering

4.5 Als de persoonsgegevens die wij over je bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - deze te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.6 Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heb je het recht om - zonder onredelijke vertraging - wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is, (a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; (c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden; (d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of, (e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

4.8 Je hebt het recht de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is: (a) Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (b) De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of, (d) Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.

4.9 Naast ons recht om jouw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen: (a) Met je toestemming; (b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; (c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, (d) Om redenen van openbaar belang.

4.10 Vooraleer we de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens opheffen, word je geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.11 Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens berust op je toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

4.13 Je hebt te allen tijde het recht om - vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: (a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend; (b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.14 Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen of de grondrechten en/of fundamentele vrijheden.

4.15 Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Indien je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat van jouw gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

5.1 Om deze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om jouw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners: (a) hosting provider: Hosted Power BV (ondernemingsnummer 0632.500.178) met maatschappelijke zetel: Bockstaele 10, B-9520 Sint-Lievens-Houtem; (b) digital agency: Digital Pulse NV (ondernemingsnummer 0704.609.483) met maatschappelijke zetel te Nijverheidskaai 3/11, B-8500 Kortrijk.

5.2 Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Cras NV verbonden zijn of met enige andere partner van Cras NV.

5.3 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot jouw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen jouw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.4 Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken je te linken naar onze sociale media kanalen of die je in staat stellen om content te delen op jouw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Indien je op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende jouw profiel.

5.5 Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners jouw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
(a) Facebook: facebook.com/about/privacy
(b) LinkedIn: linkedin.com/legal/privacy-policy
(c) Instagram: help.instagram.com/155833707900388
(d) Pinterest: policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Doorgifte van persoonsgegevens

6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid.

Google Privacy & Terms

8.1. Hoe gebruikt Google je gegevens van sites of apps die de services van Google gebruiken?

Alle info hierover vind je hier terug.

Aanpassing aan het privacybeleid

9.1 De meest recente versie van dit privacybeleid kan worden geraadpleegd op deze website.